ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಕೀ ಸಂಖ್ಯೆ ʻ9ʼ

ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ-ಮರ, ನದಿ, ಪರ್ವತ, ಭೂಮಿ. ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಿವ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನ ವಲನೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೇ, ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದೇ, ಅದರೇ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾಶ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ Vibration frequency ಅಥವಾ ಕಂಪನದ ತರಂಗಳು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 4 High Vibration frequency ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನದ ತರಂಗ (ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳು ಮತ್ತು 4 Low Vibration frequency ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ತರಂಗ (ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು)ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ,

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಅದರದೇ ಆದ Unique Vibration frequency ಅಥವಾ ಅನನ್ಯವಾದ ಕಂಪನದ ತರಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ Unique Vibration frequency ಅಥವಾ ಅನನ್ಯವಾದ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಯಾಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ತರಂಗಗಳು (Frequency)ಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು HZ (ಹಡ್ಜ್‌)ನಲ್ಲಿ
ತರಂಗ = ಆವರ್ತ/ವೇಳೆ

ಒಂದು ಅವರ್ತ ಅಥವಾ Cycle ಅಂದರೇ 360ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಥಾತ್‌
ಅಂದರೇ
ತರಂಗ = 360ಡಿಗ್ರಿ/ವೇಳೆ

ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್‌ 360 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ
ದಿಕ್ಸೂಚಿ
 • 45˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ಈಶಾನ್ಯ
  45 = 4+5 = 9
 • 90˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ಪೂರ್ವ
  90 = 9+0 = 9
 • 135˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ಆಗ್ನೇಯ
  135 = 1+3+5 = 9
 • 180˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ದಕ್ಷಿಣ
  180= 1+8+0 = 9
 • 225˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ನೈರುತ್ಯ
  225 = 2+2+5 = 9
 • 270˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ಪಶ್ಚಿಮ
  270 = 2+7+0 = 9
 • 315˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ವಾಯುವ್ಯ
  315 = 3+1+5 = 9
 • 360˚ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು – ಉತ್ತರ
  360 = 3+6+0 = 9

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ 4 High Vibration frequency ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನದ ತರಂಗ (ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳು ಮತ್ತು 4 Low Vibration frequency ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ತರಂಗ (ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ.

4 High
Vibrational Frequency (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳು)

135˚ ಆಗ್ನೇಯ


90˚ ಪೂರ್ವ


180˚ ದಕ್ಷಿಣ


360˚ ಉತ್ತರ

4 Low Vibration
frequency (ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳು)

225˚ ನೈರುತ್ಯ


315˚ ವಾಯುವ್ಯ


45˚ ಈಶಾನ್ಯ


270˚ ಪಶ್ಚಿಮ

ನಾವು ಈ 4 High Vibration frequency ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳು)ನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

1. 135˚ = 1+3+5 = 9
2. 90˚ = 9+0 = 9
3. 180˚ = 1+8+0 = 9
4. 360˚ = 3+6+0 = 9

ಹಾಗೆಯೇ 4 Low Vibration frequency (ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗಳ)ನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯು ಅಚ್ಚರಿ ಕಾಣಬಹುದು:

1. 225˚ = 2+2+5 = 9
2. 270˚ = 2+7+0 = 9
3. 45˚ = 4+5 = 9
4. 315˚ = 3+1+5 = 9

ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಶ್ವ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ)ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕೃತಿಯ ಮೊತ್ತ ಸಹ 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ

ಆಯಾತ ಮತ್ತು ಚೌಕಕಾರ
ಚದರ ಮತ್ತು ಆಯತ
ತ್ರಿಜ್ಯ
ತ್ರಿಕೋನ
ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ
ಪೆಂಟಗನ್
ಷಟ್ಕೋನಾ
ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ

ಅಕಾರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು :

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಇರುವುದು
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ, ವಿಸ್ಮಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಿಟ್ಟು, ಧೈರ್ಯ, ದುಖಃ, ಭಯ, ವಂಚನೆ ಎಂಬ ಬಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ʻʻನವರಸʼʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • 9 ರತ್ನಗಳನ್ನು (ನವ ರತ್ನಗಳನ್ನು) ಕಾಣಬಹುದು :-
  • ಹವಳ, ಮುತ್ತು, ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯ, ಗೋಮೇಧಿಕ, ಮರಕತ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲ

ಸಂಖ್ಯೆ9 ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು :

 • ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂದರೆ 27 ನೆಯ ರೋಜಾದಂದು ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ ಗ್ರಂಥವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 27 ತಾರೀಕು 2+7 =9 ಇದರ ಏಕಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
  ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ 2+7 = 9
 • ಖುರಾನ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು 99 ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  9+9 = 18
  1+8= 9 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ 9 ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ
  1. ಅರಹಂ (ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ)
  2. ಸಮ್ಮ -ಸಂಬುದ್ಧೋ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ)
  3. ವಿಜ್ಜಾ -ಕಾರಣ -ಸಂಪನ್ನೋ (ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನ್ನು)
  4. ಸುಗತೋ (ಭವ್ಯ)
  5. ಲೋಕವಿದು (ಪ್ರಪಂಚದ ತಿಳುವಳಿಕೆ)
  6. ಅನುತ್ತಾರೋ -ಪೂರೈಸ -ಧಮ್ಮ -ಸಾರಥಿ (ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ)
  7. ಸತ್ಥಾ-ದೇವಾ -ಮನುಸ್ಸಾನಂ (ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಶಿಕ್ಷಕ)
  8. ಬುದ್ಧೋ (ಪ್ರಬುದ್ಧ)
  9. ಭಾಗವ (ಆಶೀರ್ವಾದ)
 • ಕ್ರೀಶ್ಚಿನ್‌ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 9 ಅತ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವುಗಳೇಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ :
  • ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಪ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 108 ಇರುತ್ತದೆ,
   1+0+8 = 9
  • ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ನವದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೇ, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಕಿವಿಗಳು, 2 ಮೂಗಿನ ನಾಳಗಳು, 1 ಬಾಯಿ ಮತ್ತು 2 ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ವಿಸರ್ಜಾನಾಂಗಗಳು
  • ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹಿಂದು ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ 4 ಯುಗಗಳು ಇವೇ, ಅವುಗಳು ಸತ್ಯ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ, ಈ ಪ್ರತಿ ಯುಗವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

1. ಸತ್ಯ ಯುಗ = 1440000 years
 1440000 = 1+4+4+0+0+0+0 = 9

3. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ = 720000 years
 720000 = 7+2+0+0+0+0 = 9

2. ತ್ರೇತಾ ಯುಗ = 1080000 years
 1080000 = 1+0+8+0+0+0+0 = 9

4. ಕಲಿಯುಗ = 360000 years
 360000 = 3+6+0+0+0+0 = 9

 • ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗದ ಬಗ್ಗೆ
 • 1 Hz = 1 X 360˚ = 360
  360 = 3+6+0 = 9
 • 15 Hz = 15 X 360˚ = 5400
  5400 = 5+4+0+0 = 9
 • 432 Hz = 432 X 360˚ = 155520
  155520 = 1+5+5+5+2+0 = 18
  18 = 1+8 = 9
 • 528 Hz = 528 X 360˚ = 190080
  190080 = 1+9+0+0+8+0 = 18
  18 = 1+8= 9
 • 963 Hz = 963 X 360˚ = 346680
  346680 = 3+4+6+6+8+0 = 27
  27 = 2+7 = 9

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಿವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಂಪನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಪನದ ತರಂಗದ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ 4 ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನ ತರಂಗ(ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಸಹಿತ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವಹಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ :
135 = 1+3+5 = 9
90 = 9+0 = 9
180 = 1+8+0 = 9
360 = 3+6+0 = 9

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ತರಂಗ(ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ 9 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.

ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 4 ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನದ ತರಂಗ(ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ 4 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ತರಂಗ( ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು)ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನ ತರಂಗ (ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು)ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವೀರಾ?
1
Your personal Details
2
Verify yourself
3
Vibrational Frequency
Invalid Name
Invalid mobile number
Invalid Email
Invalid State
Logo

Loading...

Dear {{data.name}},
Your personalized vibrational frequencies are as below

4 High
Vibrational Frequency

{{direction.degree}}˚ ({{direction.direction}})

4 Low
Vibrational Frequency

{{direction.degree}}˚ ({{direction.direction}})

ಗಮನಿಸಿ :ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರಿನ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕಂಪನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube