માનવગુરુ માને છે કે વિવિધ નામે એક ભગવાન છે. તેઓ દરેક ધર્મની સામે બે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો મૂકે છે.

ભગવાન ક્યાં છે?

દરેકનો જવાબ એક જ હશે પછી તે કોઈપણ ધર્મનું હોય કે ભગવાન સર્વત્ર છે.

તમે ભગવાનને જોયાં છે?

દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ ધર્મની હોય એક જ જવાબ હશે – ‘ના’

બધા ધર્મનો અંતિમ નિષ્કર્ષ એ છે કે ભગવાન દરેક જગ્યાએ છે પરંતુ જોઈ શકાતા નથી.

માનવગુરુ અનુસાર બ્રહ્માંડમાં એક ઉર્જા છે અને આ ઉર્જા પણ બધે હાજર છે પરંતુ જોઇ શકાતી નથી.

ભગવાન બધે છે પણ જોઇ શકાતા નથી. એ જ રીતે ઉર્જા બધે છે અને જોઇ શકાતી નથી.

તો પછી આપણે ભગવાનને ઉર્જા કેમ ન કહી શકીએ?

ભગવાન = ઉર્જા

ભગવાન = ઉર્જા

તો પછી, આ ભગવાન કોણ છે અને આ ઉર્જા શું છે?

બ્રહ્માંડમાં ભગવાન એક જ છે. આપણે તેને વૈશ્વિક ભગવાન કહીએ છીએ.

બ્રહ્માંડમાં ઉર્જા માત્ર એક છે. આપણે તેને વૈશ્વિક ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ.

તો પછી આપણે શા માટે વૈશ્વિક ઉર્જા = વૈશ્વિક ભગવાન ન કહી શકીએ?

આપણે વૈશ્વિક ઉર્જા સાથે ક્યાં જોડાઈ શકીએ?

આપણે આપણો મોટાભાગનો સમય ઘરે અને કામ પર એટલે કે 24 કલાકમાંથી 20 કલાક વિતાવીએ છીએ. તેથી, આપણે ફક્ત આ બે સ્થળોએ વૈશ્વિક ઉર્જા સાથે જોડાવાનું છે.

માનવગુરુ કુટુંબના તમામ સભ્યો માટે બનાવેલા વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન દ્વારા વૈશ્વિક ઉર્જા સાથે જોડાવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે કુટુંબનો દરેક સભ્ય તેમના માટે બનાવેલા માર્ગદર્શનનો અમલ કરે છે ત્યારે તેઓ 9 થી 180 દિવસમાં આનંદમય જીવન અથવા સુખી જીવનનો અનુભવ કરવાનું શરૂ કરે છે.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube