ઘર / કાર્યસ્થળ

દરેકના જીવનમાં ઘર / કાર્યસ્થળનું મહત્વ

ચાલો આપણે કહીએ કે આપણે 75 વર્ષ જીવીએ છીએ. એક દિવસમાં 24 કલાક હોય છે જેમાંથી,

  1. આપણે દિવસમાં 8 કલાક સૂઈએ છીએ, જે આપણા જીવનના 25 વર્ષ જેટલું છે.
  2. આપણે દિવસમાં 8 કલાક કોલેજ/ શાળા / નોકરીમાં વિતાવીએ છીએ, જે આપણા જીવનના 25 વર્ષ જેટલું છે.
  3. આપણે ઘરમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસના 4 કલાક વિતાવીએ છીએ જેમ કે ખાવું, નહાવું, રાંધવું, ટીવી જોવું, વાંચવું, કુટુંબ સાથે સમય વિતાવવો, વગેરે જે આપણા જીવનના 12.5 વર્ષ જેટલું છે.
  4. આપણે ઘરની બહારની પ્રવૃત્તિઓ માટે મુસાફરી, ખરીદી, બાળકોને સ્કૂલમાં મૂકવા વગેરે માટે દિવસના 4 કલાક વિતાવીએ છીએ, જે આપણા જીવનનાં 12.5 વર્ષ છે.
    તો 24 કલાકમાંથી, આપણે અમારા ઘર અને કાર્યસ્થળમાં 20 કલાક (80 થી 85%) પસાર કરીએ છીએ. તેથી બંને સ્થાનો દરેકના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube